Privacy Beleid

Door zich te begeven op de website van Vayamundo verklaart de internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen en akkoord gaat met de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens door Vayamundo en ACV bouw – industrie & energie, zoals hieronder bepaald.

De vigerende nationale privacywetgeving wordt vanzelfsprekend gerespecteerd. Meer bepaald biedt de Wet van 8 december 1992 u het recht om uw gegevens in te zien en uw persoonlijke gegevens aan te passen.

Uw persoonlijke gegevens meegedeeld via deze website, ondergaan verwerking volgens de vragen en/of aanvragen die u deed. Dit impliceert het gebruik van uw postadres indien u ons de toestemming geeft om uw e-mailadres te gebruiken met als doeleinde het toesturen van informatie in de toekomst. Uitschrijving is conform de regelgeving mogelijk op elke e-mail hieromtrent van ons. Uw gegevens worden niet verder aan derden verstrekt.

Onze website maakt wel gebruik van cookies met als volgend doeleinde.

U heeft cf. supra recht op toegang op en verbetering van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en door Vaymundo en ACV bouw – industrie & energie. Daartoe zendt u ons een e-mail zenden naar info@vayamundo.be.

Vayamundo is een product van de vzw Vaca, met zetel te 1000 Brussel, Trierstraat 31 en ondernemingsnummer 0461.255.289 onder wiens aansprakelijkheid de onderhavige voorwaarden en exoneratiebeding worden opgelegd.